Publicerad: 17 februari 2023

Ett team från universitetet i Aveiro främjar medborgarforskning med skolor i Aveiroregionen

Vi är glada att kunna meddela att vissa aktiviteter inom projektet CARE - Citizen Arenas for improved environmental quality & resources use in SMART-ER cities - redan har inletts i Portugal. Hittills har projektet mobiliserat nästan 100 elever och lärare från två skolor i den interkommunala kommunen Aveiro i centrala Portugal, nämligen Secondary School of Vagos och Basic School "João Afonso de Aveiro". Aktiviteterna har varit inriktade på projektets del om biologisk mångfald, och mycket snart kommer vi att inleda aktiviteter som rör luft- och vattenkvalitet, hantering och återanvändning av matavfall och skapande av digitalt innehåll. Syftet är att öka medborgarnas medvetenhet om de aktuella miljöutmaningarna, nämligen att det är brådskande att hantera tillgängliga resurser på ett effektivt och intelligent sätt i de berörda SMART-ER-städerna och -regionerna. Som ett exempel på pågående aktiviteter besökte forskaren och den lokala samordnaren för projektet CARE vid universitetet i Aveiro, Roberto Martins, de fyra klasser som deltog i projektet i november och december för att främja "medborgararenor" i ett klassrumssammanhang, I detta sammanhang utmanades eleverna att ta på sig en central roll i skapandet av vetenskapliga frågor om effekterna av antropogen verksamhet i kustlagunen Ria de Aveiro, som är ett skyddat område, vilket kulminerade i utarbetandet och genomförandet av ett delprojekt om rumslig och tidsmässig övervakning och de miljömässiga och socioekonomiska effekterna av spridningen av invasiva arter i denna kustlagun. Efter dessa sessioner har elever och lärare, i egenskap av medborgarforskare, systematiskt besökt olika platser i Ria för att övervaka utbredningen och tätheten av vissa arter av ryggradslösa djur, i en strategi för engagemang och medvetenhet som kommer att resultera i uppgifter som kommer att vara av intresse för forskarsamhället, de lokala myndigheterna och samhället. Efter denna fas kommer studenterna att få möjlighet att analysera, dela och diskutera uppgifterna med andra lokala intressenter (t.ex. fiskare, ostronodlare), med en generationsöverskridande strategi, samt att förbereda kommunikations- och spridningsmaterial på portugisiska och engelska. Vi tar tillfället i akt att tacka lärare och elever som har varit djupt engagerade i projektet och Vagos kommun genom att tillhandahålla värdefulla resurser (t.ex. personal, buss, tid) för genomförandet av delprojektet.

I januari kommer vi att öppna ett forskningsanslag för att genomföra en magisteruppsats och fyra forskningsinitieringsanslag för att stödja vår verksamhet. Håll ögonen öppna om du vill samarbeta i detta projekt!